Omówienie aplikacji domowej

Jak zwykle zaczniemy kolejny tydzień nauki od omówienia aplikacji domowej – zaczynajmy. 😉

Baza danych

Na początku miałeś zadanie stworzyć bazę danych, co możesz zrobić oczywiście taką komendą po uprzednim zalogowaniu się do MySQL

create database management;

Oraz tabelę users:

create table users(
 id int not null primary key auto_increment,
 login varchar(50) not null unique,
 password varchar(50) not null)
);

Mając już bazę danych możemy iść dalej.

UserDao

Czas na zaimplementowanie UserDao – czyli takiego interfejsu:

public interface UserDao {
  void saveUser(User user);
  void removeUserById(Long userId);
  void removeUserByLogin(String login);
  List<User> getAllUsers();
  void updateUser(User user);
}

Rozpoczynamy oczywiście od inicjalizacji całego połączenia między aplikacją, a bazą danych.

public class UserDaoImpl implements UserDao {
  private final static UserDao instance = new UserDaoImpl();

  private Connection connection;
  private final String databaseName = "management";
  private final String tableName = "users";
  private final String user = "root";
  private final String password = "admin";

  private UserDaoImpl() {
    init();
  }

  public static UserDao getInstance() {
    return UserDaoImpl.instance;
  }

  private void init() {
    try {
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/"+databaseName+"?useSSL=false", user, password);
    } catch(Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Zapis użytkownika nie wygląda skomplikowanie – używamy znanego nam już inserta i wrzucamy login i password – nie wrzucamy ID, ponieważ jest ono generowane automatycznie przez bazę danych.

public void saveUser(User user) {
  PreparedStatement statement;
  try {
    String query = "insert into " + tableName + " (login, password) values(?, ?)";
    statement = connection.prepareStatement(query);

    statement.setString(1, user.getLogin());
    statement.setString(2, user.getPassword());

    statement.execute();
    statement.close();
  } catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
  }
}

Usera możemy usunąć po ID korzystając z zapytania DELETE wraz z klauzulą WHERE

public void removeUserById(Long userId) {
  PreparedStatement statement;
  try {
    String query = "delete from " + tableName + " where id=?";
    statement = connection.prepareStatement(query);

    statement.setLong(1, userId);

    statement.execute();
    statement.close();
  } catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
  }
}

I podobnie po loginie:

public void removeUserByLogin(String login) {
  PreparedStatement statement;
  try {
    String query = "delete from " + tableName + " where login=?";
    statement = connection.prepareStatement(query);

    statement.setString(1, login);

    statement.execute();
    statement.close();
  } catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
  }
}

Wyciąganie wszystkich userów polega na parsowaniu rezultatu i tworzenia obiektu Usera – po utworzeniu wrzucamy do listy, którą na koniec zwracamy.

public List<User> getAllUsers() {
  List<User> users = new LinkedList<User>();
  Statement statement = null;
  try {
    statement = connection.createStatement();
    String query = "select * from " + tableName;
    ResultSet resultSet = statement.executeQuery(query);

    while (resultSet.next()) {
      Long id = resultSet.getLong("id");
      String login = resultSet.getString("login");
      String password = resultSet.getString("password");

      User user = new User(id, login, password);
      users.add(user);
    }
    statement.close();
  } catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
  }

  return users;
}

A edycji usera dokonujemy przez zapytanie UPDATE z klazulą WHERE, która wyszukuje usera po jego ID:

public void updateUser(User user) {
  PreparedStatement statement;
  try {
    String query = "update " + tableName + " set login = ?, password = ? where id=?";
    statement = connection.prepareStatement(query);

    statement.setString(1, user.getLogin());
    statement.setString(2, user.getPassword());
    statement.setLong(3, user.getId());

    statement.execute();
    statement.close();
  } catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
  }
}

Refaktoryzacja serwisów

No cóż – tutaj nie ma co się zbyt dużo rozpisywać. Usunąłem po prostu wszystkie bloki try catch, a wyjątki który były łapane są teraz wyrzucane z metody wyżej.

package service;

import api.UserDao;
import api.UserService;
import dao.UserDaoImpl;
import entity.User;
import exception.UserLoginAlreadyExistException;
import exception.UserShortLengthLoginException;
import exception.UserShortLengthPasswordException;
import validator.UserValidator;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class UserServiceImpl implements UserService {

  private static UserServiceImpl instance = null;
  private UserDao userDao = UserDaoImpl.getInstance();
  private UserValidator userValidator = UserValidator.getInstance();

  private UserServiceImpl() {
  }

  public static UserServiceImpl getInstance() {
    if (instance == null) {
      instance = new UserServiceImpl();
    }
    return instance;
  }

  public List<User> getAllUsers() {
    return userDao.getAllUsers();
  }

  public boolean addUser(User user) throws UserLoginAlreadyExistException, UserShortLengthLoginException, UserShortLengthPasswordException {
    if (isLoginAlreadyExist(user.getLogin())) {
      throw new UserLoginAlreadyExistException();
    }

    if (userValidator.isValidate(user)) {
      userDao.saveUser(user);
      return true;
    }

    return false;
  }


  private boolean isLoginAlreadyExist(String login) {
    User user = getUserByLogin(login);

    return user != null;
  }

  public void removeUserById(Long userId) {
    userDao.removeUserById(userId);
  }

  public User getUserById(Long userId) {
    List<User> users = getAllUsers();

    for (User user : users
        ) {
      boolean isFoundUser = user.getId().equals(userId);
      if (isFoundUser) {
        return user;
      }

    }

    return null;
  }

  public User getUserByLogin(String login) {
    List<User> users = getAllUsers();

    for (User user : users
        ) {
      boolean isFoundUser = user.getLogin().equals(login);
      if (isFoundUser) {
        return user;
      }

    }

    return null;
  }

  public boolean isCorrectLoginAndPassword(String login, String password) {
    User foundUser = getUserByLogin(login);

    if (foundUser == null) {
      return false;
    }

    boolean isCorrectLogin = foundUser.getLogin().equals(login);
    boolean isCorrectPass = foundUser.getPassword().equals(password);

    return isCorrectLogin && isCorrectPass;
  }


}

I jeszcze ProductService:

package service;

import api.ProductDao;
import api.ProductService;
import dao.ProductDaoImpl;
import entity.Product;
import exception.ProductCountNegativeException;
import exception.ProductNameEmptyException;
import exception.ProductPriceNoPositiveException;
import exception.ProductWeightNoPositiveException;
import validator.ProductValidator;

import java.io.IOException;
import java.util.List;

public class ProductServiceImpl implements ProductService {

  private static ProductServiceImpl instance = null;
  private ProductDao productDao = ProductDaoImpl.getInstance();
  private ProductValidator productValidator = ProductValidator.getInstance();

  private ProductServiceImpl() {
  }

  public static ProductServiceImpl getInstance() {
    if (instance == null) {
      instance = new ProductServiceImpl();
    }

    return instance;
  }

  public List<Product> getAllProducts() throws IOException {
    return productDao.getAllProducts();
  }

  public Integer getCountProducts() throws IOException {
    return getAllProducts().size();
  }

  public Product getProductByProductName(String productName) throws IOException {
    List<Product> products = getAllProducts();

    for (Product product : products
        ) {
      boolean isFoundProduct = product.getProductName().equals(productName);
      if (isFoundProduct) {
        return product;
      }

    }

    return null;
  }

  public Product getProductById(Long productId) throws IOException {
    List<Product> products = getAllProducts();


    for (Product product : products
        ) {
      boolean isFoundProduct = product.getId().equals(productId);
      if (isFoundProduct) {
        return product;
      }

    }

    return null;
  }


  public void removeProduct(String productName) throws Exception {
    productDao.removeProductByName(productName);
  }

  public boolean isProductExist(String productName) throws IOException {
    Product product = null;
    product = getProductByProductName(productName);
    return product == null;
  }

  public boolean isProductExist(Long productId) throws IOException {
    Product product = null;
    product = getProductById(productId);

    return product == null;
  }

  public boolean isProductOnWarehouse(String productName) {
    try {
      for(Product product : getAllProducts()) {
        if (isProductExist(productName) && product.getProductCount() > 0) {
          return true;
        }
      }
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return false;
  }

  public boolean saveProduct(Product product) throws IOException, ProductWeightNoPositiveException, ProductNameEmptyException, ProductCountNegativeException, ProductPriceNoPositiveException {
    if (productValidator.isValidate(product)) {
      productDao.saveProduct(product);
      return true;
    }

    return false;
  }


}

UserFacade

Interfejs fasady Usera się zmienił – tym razem będziemy w niej zwracać Stringa zamiast boolean. 😉

public String registerUser(User user) {
  try {
    userService.addUser(user);
    return "Register successfully";
  } catch (UserLoginAlreadyExistException e) {
    e.printStackTrace();
    return e.getMessage();
  } catch (UserShortLengthLoginException e) {
    e.printStackTrace();
    return e.getMessage();
  } catch (UserShortLengthPasswordException e) {
    e.printStackTrace();
    return e.getMessage();
  }
}

W bloku try catch łapiemy wszystkie możliwe wyjątki i zwracamy ich wiadomości jako Stringa – wiadomości przychodzą np. od walidatorów.

ProductFacade

Czas na stworzenie kolejnej fasady – odpowiedzialnej za operacje na produktach.

public interface ProductFacade {
  String createProduct(Product product);
  String removeProduct(String productName);
  List<Product> getAllProducts();
}

Na początku stworzyłem z niej Singleton, aby rozwiązanie było lepsze. 😉

public class ProductFacadeImpl implements ProductFacade {

  private final static ProductFacade instance = new ProductFacadeImpl();
  private final ProductService productService = ProductServiceImpl.getInstance();

  private ProductFacadeImpl() {

  }

  public static ProductFacade getInstance() {
    return ProductFacadeImpl.instance;
  }
}

Podczas tworzenia produktu korzystam z ProductService

public String createProduct(Product product) {
  try {
    productService.saveProduct(product);
    return "Create product " + product;
  } catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
    return "[IOException] Error while add product to database";
  } catch (ProductPriceNoPositiveException e) {
    e.printStackTrace();
    return e.getMessage();
  } catch (ProductWeightNoPositiveException e) {
    e.printStackTrace();
    return e.getMessage();
  } catch (ProductNameEmptyException e) {
    e.printStackTrace();
    return e.getMessage();
  } catch (ProductCountNegativeException e) {
    e.printStackTrace();
    return e.getMessage();
  }
}

Łapę oczywiście jak w UserFacade wszystkie wyjątki i zwracam je jako Stringa.

public String removeProduct(String productName) {
  try {
    productService.removeProduct(productName);
    return "Removed product";
  } catch (Exception e) {
    return e.getMessage();
  }
}

Usuwanie produktu również korzysta z serwisu (no jakby inaczej :P) i zwraca wiadomość wyjątku lub, że produkt został usunięty.

Zwrócenie wszystkich produktów nie jest niczym skomplikowanym:

public List<Product> getAllProducts() {
  try {
    return productService.getAllProducts();
  } catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
  }

  return Collections.emptyList();
}

Warto zauważyć na zapis Collections.emptyList() – który jest zalecany, gdy chcemy zwrócić pustą liste. Czemu tak? Zwracamy już pewien obiekt, który jest stworzony w pamięci, zamiast tworzyć kolejny pusty obiekt przy użyciu np. new LinkedList<>();

Main

Nasze menu wygląda aktualnie tak:

public static void startMenu() {
  System.out.println("MANAGEMENT MENU");
  System.out.println("1 - Zaloguj się");
  System.out.println("2 - Zarejestruj się");
  System.out.println("0 - Wyjdź");
}

public static void loggedMenu() {
  System.out.println("MANAGEMENT MENU");
  System.out.println("1 - Dodaj nowy produkt");
  System.out.println("2 - Usuń produkt");
  System.out.println("3 - Wyświetl dostepne produkty");
  System.out.println("0 - Wyloguj się");
}

public static void productTypeMenu() {
  System.out.println("1 - Dodaj buty");
  System.out.println("2 - Dodaj ubrania");
  System.out.println("3 - Inne");
}

Dlatego lekko musimy zmodyfikwoać switcha odpowiedzialnego za opcję po zalogowaniu. 😉

while (loggedOn) {

        loggedMenu();
        read = scanner.nextInt();

        switch (read) {
          case 1:
            productTypeMenu();
            read = scanner.nextInt();
            Product product = null;
            switch (read) {
              case 1:
                product = createBootsProduct();
                break;
              case 2:
                product = createClothProduct();
                break;
              case 3:
                product = createOtherProduct();
                break;
            }
            System.out.println(productFacade.createProduct(product));
            break;
          case 2:
            System.out.println("Dostępne produkty: " + productFacade.getAllProducts());
            System.out.println("Podaj nazwę produktu do usunięcia: ");
            String productName = scanner.next();
            System.out.println(productFacade.removeProduct(productName));
            break;
          case 3:
            System.out.println("Dostępne produkty: " + productFacade.getAllProducts());
            break;
          case 0:
            loggedOn = false;
            break;
        }

Jak widać dodałem case 2 case 3, które zapewniają usuwanie i wyświetlanie produktów. Korzystają oczywiście z ProductFacade, która została stworzona własnie w tym celu.

Całe rozwiązanie możesz podejrzeć tutaj.

 

 

Kamil Klimek

Od 2016 jestem programistą Java. Przez pierwsze 4 lata pracowałem jako Full Stack Java Developer. Później postanowiłem postawić nacisk na Javę, żeby jeszcze lepiej ją poznać.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x